UBND xã Chiềng Cọ xây dựng kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024
Lượt xem: 6
- Phối hợp từng bước hoàn thiện xây dựng, phát triển nền tảng chính quyền số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng; xây dựng hạ tầng viễn thông làm nền tảng cho việc ứng dụng CNTT; duy trì và phát huy hiệu quả của hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của thành phố; kết nối, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng giữa các cơ quan nhà nước, gắn liền với cải cách hành chính; hoàn thành mục tiêu kế hoạch của tỉnh, thành phố về Chính quyền số trên cơ sở phù hợp với điều kiện, yêu cầu thực tế của địa phương. - Tiếp tục duy trì và nâng cao chỉ số chuyển đổi số của
Tải về
Tác giả: Tòng Thị Thanh - Công chức văn hóa xã

 


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHIỀNG CỌ
 
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND Xã Chiềng Cọ
 
Địa chỉ: Bản Hôm - xã Chiềng Cọ - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
 
SĐT: 02126277377
 
Email: ubchiengco.thanhpho@sonla.gov.vn- Website: https://thanhpho.sonla.gov.vn/chiengco