Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức thành viên

 

Họ và tên: TÒNG THỊ HOA

Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã.

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: ngày 31 tháng 7 năm 1973

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư:

- Số điện thoại DĐ: 0915835393

 

Họ và tên: Quàng Văn Minh

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: ngày 17 tháng 10 năm 1982

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Ót Luông, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư:

- Số điện thoại DĐ:

 

 

Họ và tên: TÒNG THỊ NHUNG

Chức vụ: Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: ngày 04 tháng 03năm 1992

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Muông, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Trình độ chuyên môn:Cao đẳng

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư: nhungchiengco@gmail.com

- Số điện thoại DĐ: 0989855702

 

 

 

Họ và tên: LÈO VĂN THỦY

Chức vụ: Chủ tịch Hội nông dân xã 

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: ngày 02 tháng 10 năm 1977

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Hôm, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư: 

- Số điện thoại DĐ: 0307489676


 

Họ và tên: LÒ VĂN UN

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội nông dân xã.

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: ngày 27 tháng  01 năm 1964

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Hôm, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư: 

- Số điện thoại DĐ: 0355951260

 

 

 

Họ và tên:LƯỜNG VĂN TIÊNG

Chức vụ: Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã 

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: ngày 14 tháng 8 năm 1963

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ lý luận chính trị: 

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư:

- Số điện thoại DĐ: 0349357269

 

 

 

Họ và tên: VÌ VĂN MỞ

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội CCB xã 

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: ngày 12 tháng  12 năm 1977

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Dầu, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư:

- Số điện thoại DĐ: 0983065897

 

 

Họ và tên: TÒNG THỊ CHUNG

Chức vụ: Bí thư Đoàn xã

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: ngày 24 tháng 11 năm 1994

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Muông, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư:

- Số điện thoại DĐ: 0962086254

 

 

 

Họ và tên: Quàng Thị Trang

Chức vụ: Phó bí thư Đoàn xã

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: ngày 01 tháng 8 năm 1999

- Dân tộc:Thái

- Quê quán: Minh Quang, Vũ Thư, Thái Bình.

- Nơi ở hiện nay: Bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Đảng viên:

- Hòm thư:

- Số điện thoại DĐ:0961130841

 

 

 

 

 

 

 

 


 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHIỀNG CỌ
 
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND Xã Chiềng Cọ
 
Địa chỉ: Bản Hôm - xã Chiềng Cọ - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
 
SĐT: 02126277377
 
Email: ubchiengco.thanhpho@sonla.gov.vn- Website: https://thanhpho.sonla.gov.vn/chiengco