CÁC NGÀNH CỦA UBND

 


 

Họ và tên: Quàng Thị Niệm

Chức vụ: Văn phòng HĐND, UBND xã.

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: ngày 02 tháng 6 năm 1980

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Hôm, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư: niemqt.thanhpho@sonla.gov.vn

- Số điện thoại DĐ: 0837860319

 

 

Họ và tên: Tòng Văn Inh

Chức vụ: Văn phòng Thống kê xã.

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: ngày 25 tháng 01 năm 1968

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư: inhtv.thanhpho@sonla.gov.vn

- Số điện thoại DĐ: 0942906099

 

 

Họ và tên: Cà Thị Loan

Chức vụ: Văn phòng đảng ủy xã

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: ngày 08 tháng 6 năm 1983

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư: loanct.thanhpho@sonla.gov.vn

- Số điện thoại DĐ: 0372217935

 

 

Họ và tên: TÒNG VĂN QUÝ 

Chức vụ: Tư pháp - Hộ tịch xã.

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: ngày 09 tháng 01 năm 1983

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư: quytv83.thanhpho@sonla.gov.vn

- Số điện thoại DĐ: 0372217935

 

 

Họ và tên: VÌ MAI OANH

Chức vụ: Công chức địa chính, môi trường xã.

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: ngày 12 tháng 12 năm 1992

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: xã Chiềng Ban,huyện Mai Sơn

- Nơi ở hiện nay:   thành phố Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư: oanhvm.thanhpho@sonla.gov.vn

- Số điện thoại DĐ:0969684226

 

 

Họ và tên: QUÀNG VĂN DIÊN

Chức vụ: Công chức Kế toán - Ngân sách xã.

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: ngày 25 tháng 05 năm 1978

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Hôm, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư:dienqt.thanhpho@sonla.gov.vn

- Số điện thoại DĐ:0365983361

 

 

Họ và tên: QUÀNG THỊ TUÂN

Chức vụ: Công chức VH - XH ( đảm nhiệm Văn hóa Thể thao và Du lịch) 

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: ngày 15 tháng 11 năm 1989

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Hôm, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận chính trị:Sơ cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư:  tuanqt.thanhpho@sonla.gov.vn

- Số điện thoại DĐ: 0374711280

 

 

 

Họ và tên: QUÀNG VĂN HẶC

Chức vụ: Công chức VH - XH ( đảm nhiệm Lao động Thương binh xã hội) 

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: ngày 24 tháng 7 năm 1984

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Muông, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư:  hacqv.thanhpho@sonla.gov.vn

- Số điện thoại DĐ:0374203428

 

 

Họ và tên: TÒNG VĂN TRỌNG

Chức vụ: Công chức Xây dựng - Môi trường xã. 

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: ngày 29 tháng 10 năm 1967

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư:  trongtv.thanhpho@sonla.gov.vn

- Số điện thoại DĐ:0868670184

 

 

 

Họ và tên: CÀ THỊ LOAN

Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê (VP đảng ủy)

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: ngày 08 tháng 6 năm 1983

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Trình độ chuyên môn:Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư:

- Số điện thoại DĐ: 0372217935

 

 

Họ và tên: VÌ TRỌNG MAY

Chức vụ: Chỉ huy trưởng BCHQS xã

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: ngày 16 tháng 10 năm 1980

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Dầu, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư: mayvt.thanhpho@sonla.gov.vn

- Số điện thoại DĐ: 0988698699

 

 

Họ và tên: CÀ VĂN TƯỞNG

Chức vụ: Chỉ huy phó BCHQS xã 

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: ngày 19 tháng 7 năm 1979

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư: catuongchiengco@gmail.com

- Số điện thoại DĐ: 0869907055

 

 

Họ và tên: LƯỜNG THỊ MAI

Chức vụ: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã.

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: ngày 22 tháng 5 năm 1981

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Ót Luông, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ lý luận chính trị: 

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư:

- Số điện thoại DĐ: 0383127558

 

 

 

Họ và tên: CÀ VĂN BIÊN

Chức vụ: Cán bộ bán chuyên trách công tác văn thư lưu trữ xã.

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: ngày    tháng    năm  

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Ót Nọi, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: 

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư:

- Số điện thoại DĐ:

 

 

Họ và tên: TÒNG THỊ HƯƠNG DOAN

Chức vụ: Cộng tác viên công tác xã hội

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: ngày 27 tháng 5 năm 1990

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Hôm, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư: huongdoansl@gmail.com

- Số điện thoại DĐ: 0946560823

 

 

 

 

Họ và tên:  QUÀNG THỊ HUNG

Chức vụ: Cán bộ Dân số - Gia đình & Trẻ em

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: ngày 19 tháng 12 năm 1966

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Hôm, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Trình độ chuyên môn:  Trung cấp

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư:

- Số điện thoại DĐ:0364273061

 

 

 

 

 

 


 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHIỀNG CỌ
 
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND Xã Chiềng Cọ
 
Địa chỉ: Bản Hôm - xã Chiềng Cọ - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
 
SĐT: 02126277377
 
Email: ubchiengco.thanhpho@sonla.gov.vn- Website: https://thanhpho.sonla.gov.vn/chiengco